Kompetensi Lulusan

  1. Menguasai usul ‘ulum syari’ah
  2. Memiliki pemahaman ushul ‘ulum ijtima’iyyah
  3. Hafidz Qur’an 30 juz
  4. Mampu mengkomunikasikan pemikiran Islam dalam pendidikan, da’wah, khidmah ijtima’iyyah